Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB9.5 (4.11%)81701,974
SGN2.5 (1.74%)5610819
BTT2.4 (6.63%)102039
RAL1.9 (2.29%)4850412
VDP1.7 (5.36%)13004
BMI1.7 (6.49%)1095203,010
LM81.6 (6.53%)81020
MSN1.6 (1.86%)574805,032
MSN1.6 (1.86%)574805,032
SSC1.6 (2.34%)543203,798
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
POW-0.3 (-2.08%)291173041,179
CTG-0.2 (-0.95%)200905042,037
MBB0.05 (0.23%)179686038,707
PPI0.06 (6.25%)18729901,908
ITA0.1 (3.51%)27354008,026
ROS0.2 (0.64%)9289540287,017
AAA0.25 (1.40%)389183070,151
HSG0.53 (6.88%)375732030,454
L101.55 (6.37%)58013
L101.55 (6.37%)58013
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BMI1.7 (6.49%)1095203,010
LM81.6 (6.53%)81020
LM81.6 (6.53%)81020
SGN2.5 (1.74%)5610819
RAL1.9 (2.29%)4850412
SGN2.5 (1.74%)5610819
VDP1.7 (5.36%)13004
RAL1.9 (2.29%)4850412
VDP1.7 (5.36%)13004
SSC1.6 (2.34%)543203,798
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BMI1.7 (6.49%)1095203,010
SAB9.5 (4.11%)81701,974
SSC1.6 (2.34%)543203,798
SGN2.5 (1.74%)5610819
LM81.6 (6.53%)81020
RAL1.9 (2.29%)4850412
L101.55 (6.37%)58013
BTT2.4 (6.63%)102039
MSN1.6 (1.86%)574805,032
VDP1.7 (5.36%)13004