Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SCS7 (5.69%)581707,461
THG3 (5.88%)229001,210
DBC2.7 (5.26%)3877350205,301
OPC2.6 (4.73%)162093
VHC2.3 (6.59%)185229066,945
BTT2 (5.26%)3570137
FMC1.85 (6.90%)41065011,452
FRT1.75 (6.81%)236345063,758
BHN1.5 (2.75%)17420967
TV21.5 (1.91%)644205,158
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
TV21.5 (1.91%)644205,158
BHN1.5 (2.75%)17420967
FRT1.75 (6.81%)236345063,758
FMC1.85 (6.90%)41065011,452
BTT2 (5.26%)3570137
VHC2.3 (6.59%)185229066,945
OPC2.6 (4.73%)162093
DBC2.7 (5.26%)3877350205,301
THG3 (5.88%)229001,210
SCS7 (5.69%)581707,461
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BHN1.5 (2.75%)17420967
SCS7 (5.69%)581707,461
OPC2.6 (4.73%)162093
FMC1.85 (6.90%)41065011,452
THG3 (5.88%)229001,210
VHC2.3 (6.59%)185229066,945
FRT1.75 (6.81%)236345063,758
TV21.5 (1.91%)644205,158
DBC2.7 (5.26%)3877350205,301
BTT2 (5.26%)3570137
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
THG3 (5.88%)229001,210
OPC2.6 (4.73%)162093
BTT2 (5.26%)3570137
FRT1.75 (6.81%)236345063,758
TV21.5 (1.91%)644205,158
SCS7 (5.69%)581707,461
VHC2.3 (6.59%)185229066,945
BHN1.5 (2.75%)17420967
DBC2.7 (5.26%)3877350205,301
FMC1.85 (6.90%)41065011,452