Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VDP3.1 (6.98%)26544012,542
DVP2 (2.92%)4003
BTT1.8 (5.11%)49016
VFG1.6 (2.79%)4520263
QCG1.1 (6.79%)4642107,772
CMG1.05 (6.71%)1871703,057
BFC1 (2.50%)1283905,240
SVI1 (2.63%)170066
PLP1 (6.94%)20003
CMV0.9 (4.66%)100020
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DXG-0.5 (-2.60%)343764065,130
SSI-0.45 (-1.84%)356957086,464
HSG0.2 (0.70%)331031095,017
CMV0.9 (4.66%)100020
BFC1 (2.50%)1283905,240
SVI1 (2.63%)170066
PLP1 (6.94%)20003
CMG1.05 (6.71%)1871703,057
QCG1.1 (6.79%)4642107,772
VFG1.6 (2.79%)4520263
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
HSG0.2 (0.70%)331031095,017
QCG1.1 (6.79%)4642107,772
BTT1.8 (5.11%)49016
DVP2 (2.92%)4003
BFC1 (2.50%)1283905,240
SSI-0.45 (-1.84%)356957086,464
VFG1.6 (2.79%)4520263
VDP3.1 (6.98%)26544012,542
CMG1.05 (6.71%)1871703,057
SVI1 (2.63%)170066
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
ITA-0.05 (-1.24%)380353015,238
BFC1 (2.50%)1283905,240
HQC0.02 (0.63%)363296011,605
VDP3.1 (6.98%)26544012,542
DVP2 (2.92%)4003
PLP1 (6.94%)20003
CMG1.05 (6.71%)1871703,057
QCG1.1 (6.79%)4642107,772
CMV0.9 (4.66%)100020
VFG1.6 (2.79%)4520263