Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
BTT2.45 (6.99%)100
ACL2.1 (5.77%)583902,203
LGC2.05 (6.87%)4001
MSH2 (3.45%)1573709,435
CLC1.7 (5.21%)2001
DHA1.6 (4.57%)16006
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
SSC1.5 (1.83%)1001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SSC1.5 (1.83%)1001
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
DHA1.6 (4.57%)16006
CLC1.7 (5.21%)2001
MSH2 (3.45%)1573709,435
LGC2.05 (6.87%)4001
ACL2.1 (5.77%)583902,203
BTT2.45 (6.99%)100
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CLC1.7 (5.21%)2001
ACL2.1 (5.77%)583902,203
SSC1.5 (1.83%)1001
LGC2.05 (6.87%)4001
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
DHA1.6 (4.57%)16006
BTT2.45 (6.99%)100
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
MSH2 (3.45%)1573709,435
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CLC1.7 (5.21%)2001
BTT2.45 (6.99%)100
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
ACL2.1 (5.77%)583902,203
DHA1.6 (4.57%)16006
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
SSC1.5 (1.83%)1001
LGC2.05 (6.87%)4001
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
MSH2 (3.45%)1573709,435