Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF7.3 (4.66%)12019
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
PDN4.3 (6.88%)4190270
BHN3.3 (3.88%)2860253
YEG2.9 (1.04%)300408,438
BTT2.3 (6.92%)102032
SAB2 (0.91%)316006,994
SGN2 (1.47%)12016
SC51.55 (5.28%)60017
APC1.3 (3.19%)1287305,418
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
APC1.3 (3.19%)1287305,418
SC51.55 (5.28%)60017
SGN2 (1.47%)12016
SAB2 (0.91%)316006,994
BTT2.3 (6.92%)102032
YEG2.9 (1.04%)300408,438
BHN3.3 (3.88%)2860253
PDN4.3 (6.88%)4190270
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
VCF7.3 (4.66%)12019
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
YEG2.9 (1.04%)300408,438
SGN2 (1.47%)12016
PDN4.3 (6.88%)4190270
BTT2.3 (6.92%)102032
SC51.55 (5.28%)60017
BHN3.3 (3.88%)2860253
SAB2 (0.91%)316006,994
VCF7.3 (4.66%)12019
APC1.3 (3.19%)1287305,418
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BTT2.3 (6.92%)102032
VCF7.3 (4.66%)12019
SAB2 (0.91%)316006,994
BHN3.3 (3.88%)2860253
APC1.3 (3.19%)1287305,418
PDN4.3 (6.88%)4190270
SC51.55 (5.28%)60017
YEG2.9 (1.04%)300408,438
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
SGN2 (1.47%)12016