Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DRL-0.9 (-1.67%)30016
CLL-0.95 (-3.34%)5520152
SC5-1 (-5.38%)261047
TCO-1.05 (-7%)31004
PTB-1.3 (-2.40%)36546019,440
CLC-1.35 (-4.21%)3660113
HRC-2 (-4.88%)12005
MCP-2.1 (-7%)100
COM-3.65 (-6.95%)49024
SSC-3.65 (-6.89%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
COM-3.65 (-6.95%)49024
SSC-3.65 (-6.89%)100
MCP-2.1 (-7%)100
HRC-2 (-4.88%)12005
CLC-1.35 (-4.21%)3660113
PTB-1.3 (-2.40%)36546019,440
TCO-1.05 (-7%)31004
SC5-1 (-5.38%)261047
CLL-0.95 (-3.34%)5520152
DRL-0.9 (-1.67%)30016
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SC5-1 (-5.38%)261047
PTB-1.3 (-2.40%)36546019,440
MCP-2.1 (-7%)100
COM-3.65 (-6.95%)49024
CLL-0.95 (-3.34%)5520152
TCO-1.05 (-7%)31004
CLC-1.35 (-4.21%)3660113
HRC-2 (-4.88%)12005
SSC-3.65 (-6.89%)100
DRL-0.9 (-1.67%)30016
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CLC-1.35 (-4.21%)3660113
MCP-2.1 (-7%)100
SC5-1 (-5.38%)261047
PTB-1.3 (-2.40%)36546019,440
HRC-2 (-4.88%)12005
SSC-3.65 (-6.89%)100
DRL-0.9 (-1.67%)30016
COM-3.65 (-6.95%)49024
CLL-0.95 (-3.34%)5520152
TCO-1.05 (-7%)31004