Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
DMC2.5 (3.25%)48038
CAV1.9 (3.54%)25014
SSC1.9 (3.65%)42023
VCF1.6 (1.09%)710104
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
GDT1.4 (3.54%)10000404
SCS1.2 (0.79%)2460376
TTE1.2 (6.70%)486093
ST81.15 (6.76%)63011
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
ST81.15 (6.76%)63011
TTE1.2 (6.70%)486093
SCS1.2 (0.79%)2460376
GDT1.4 (3.54%)10000404
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
VCF1.6 (1.09%)710104
CAV1.9 (3.54%)25014
SSC1.9 (3.65%)42023
DMC2.5 (3.25%)48038
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DMC2.5 (3.25%)48038
SSC1.9 (3.65%)42023
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
SCS1.2 (0.79%)2460376
ST81.15 (6.76%)63011
VCF1.6 (1.09%)710104
GDT1.4 (3.54%)10000404
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
CAV1.9 (3.54%)25014
TTE1.2 (6.70%)486093
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF1.6 (1.09%)710104
GDT1.4 (3.54%)10000404
TTE1.2 (6.70%)486093
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
CAV1.9 (3.54%)25014
ST81.15 (6.76%)63011
DMC2.5 (3.25%)48038
SSC1.9 (3.65%)42023
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
SCS1.2 (0.79%)2460376