Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
APC5.6 (6.83%)1062909,152
MWG3.6 (2.90%)35569044,998
CTD3.3 (1.51%)4973010,860
CMG3.2 (6.99%)25205012,316
VNM3.2 (1.64%)27796054,699
NCT3 (2.83%)355003,861
TMS2.35 (5.38%)8004
PDN2.2 (2.31%)57053
SC51.85 (6.93%)4500128
PNJ1.7 (1.39%)732109,001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PNJ1.7 (1.39%)732109,001
SC51.85 (6.93%)4500128
PDN2.2 (2.31%)57053
TMS2.35 (5.38%)8004
NCT3 (2.83%)355003,861
VNM3.2 (1.64%)27796054,699
CMG3.2 (6.99%)25205012,316
CTD3.3 (1.51%)4973010,860
MWG3.6 (2.90%)35569044,998
APC5.6 (6.83%)1062909,152
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
TMS2.35 (5.38%)8004
CMG3.2 (6.99%)25205012,316
MWG3.6 (2.90%)35569044,998
SC51.85 (6.93%)4500128
APC5.6 (6.83%)1062909,152
PNJ1.7 (1.39%)732109,001
NCT3 (2.83%)355003,861
PDN2.2 (2.31%)57053
VNM3.2 (1.64%)27796054,699
CTD3.3 (1.51%)4973010,860
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
APC5.6 (6.83%)1062909,152
NCT3 (2.83%)355003,861
MWG3.6 (2.90%)35569044,998
VNM3.2 (1.64%)27796054,699
PNJ1.7 (1.39%)732109,001
TMS2.35 (5.38%)8004
SC51.85 (6.93%)4500128
CTD3.3 (1.51%)4973010,860
PDN2.2 (2.31%)57053
CMG3.2 (6.99%)25205012,316