Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SHB0.5 (4.13%)407729950,271
ACB0.5 (2.16%)290756268,695
SHS0.3 (2.97%)224743523,316
CEO0.2 (2.90%)166025011,822
NHP0.1 (20%)1135800681
HUT0.1 (4.76%)461844410,141
MST0.1 (4%)11942003,107
MBG0.1 (2.17%)14052586,456
PVS0.1 (0.88%)241646527,692
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
MST0.1 (4%)11942003,107
MBG0.1 (2.17%)14052586,456
NHP0.1 (20%)1135800681
PVS0.1 (0.88%)241646527,692
HUT0.1 (4.76%)461844410,141
CEO0.2 (2.90%)166025011,822
SHS0.3 (2.97%)224743523,316
SHB0.5 (4.13%)407729950,271
ACB0.5 (2.16%)290756268,695
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
ACB0.5 (2.16%)290756268,695
NVB0 (0%)205720217,656
MST0.1 (4%)11942003,107
CEO0.2 (2.90%)166025011,822
NHP0.1 (20%)1135800681
HUT0.1 (4.76%)461844410,141
PVS0.1 (0.88%)241646527,692
SHB0.5 (4.13%)407729950,271
SHS0.3 (2.97%)224743523,316
MBG0.1 (2.17%)14052586,456
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SHS0.3 (2.97%)224743523,316
PVS0.1 (0.88%)241646527,692
CEO0.2 (2.90%)166025011,822
ACB0.5 (2.16%)290756268,695
NHP0.1 (20%)1135800681
HUT0.1 (4.76%)461844410,141
MBG0.1 (2.17%)14052586,456
NVB0 (0%)205720217,656
SHB0.5 (4.13%)407729950,271
MST0.1 (4%)11942003,107