Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF4.4 (3.03%)7011
DHG4.2 (4.73%)44661040,706
RAL3.9 (4.75%)157201,314
VHC3.1 (3.34%)19027018,094
DMC2.9 (4.03%)1001
CTD2.2 (1.60%)10175014,183
VSI1.8 (6.92%)3001
BBC1.7 (2.58%)9006
NCT1.6 (2.30%)175201,237
GAS1.5 (1.62%)91691085,802
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
GAS1.5 (1.62%)91691085,802
NCT1.6 (2.30%)175201,237
BBC1.7 (2.58%)9006
VSI1.8 (6.92%)3001
CTD2.2 (1.60%)10175014,183
DMC2.9 (4.03%)1001
VHC3.1 (3.34%)19027018,094
RAL3.9 (4.75%)157201,314
DHG4.2 (4.73%)44661040,706
VCF4.4 (3.03%)7011
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF4.4 (3.03%)7011
DHG4.2 (4.73%)44661040,706
VHC3.1 (3.34%)19027018,094
CTD2.2 (1.60%)10175014,183
BBC1.7 (2.58%)9006
GAS1.5 (1.62%)91691085,802
RAL3.9 (4.75%)157201,314
DMC2.9 (4.03%)1001
VSI1.8 (6.92%)3001
NCT1.6 (2.30%)175201,237
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VSI1.8 (6.92%)3001
VCF4.4 (3.03%)7011
VHC3.1 (3.34%)19027018,094
BBC1.7 (2.58%)9006
NCT1.6 (2.30%)175201,237
DHG4.2 (4.73%)44661040,706
RAL3.9 (4.75%)157201,314
CTD2.2 (1.60%)10175014,183
GAS1.5 (1.62%)91691085,802
DMC2.9 (4.03%)1001