Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
BTT2.45 (6.99%)100
ACL2.1 (5.77%)583902,203
LGC2.05 (6.87%)4001
MSH2 (3.45%)1573709,435
CLC1.7 (5.21%)2001
DHA1.6 (4.57%)16006
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
SSC1.5 (1.83%)1001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
MBB-0.25 (-1.18%)278711058,641
HPG-0.2 (-0.87%)190604043,925
STB-0.15 (-1.29%)281595032,526
DLG-0.02 (-1.26%)21372403,337
SSC1.5 (1.83%)1001
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
DHA1.6 (4.57%)16006
CLC1.7 (5.21%)2001
MSH2 (3.45%)1573709,435
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
STB-0.15 (-1.29%)281595032,526
HPG-0.2 (-0.87%)190604043,925
CLC1.7 (5.21%)2001
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
MBB-0.25 (-1.18%)278711058,641
SSC1.5 (1.83%)1001
BTT2.45 (6.99%)100
ACL2.1 (5.77%)583902,203
DHA1.6 (4.57%)16006
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
ACL2.1 (5.77%)583902,203
HPG-0.2 (-0.87%)190604043,925
CLC1.7 (5.21%)2001
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
LGC2.05 (6.87%)4001
SSC1.5 (1.83%)1001
MBB-0.25 (-1.18%)278711058,641
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
MSH2 (3.45%)1573709,435
DHA1.6 (4.57%)16006