Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
DMC2.5 (3.25%)48038
CAV1.9 (3.54%)25014
SSC1.9 (3.65%)42023
VCF1.6 (1.09%)710104
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
GDT1.4 (3.54%)10000404
SCS1.2 (0.79%)2460376
TTE1.2 (6.70%)486093
ST81.15 (6.76%)63011
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
YEG-5.5 (-2.04%)90902,444
PDN-4.6 (-6.58%)1001
SAB-2.8 (-1.11%)308707,782
RAL-1.9 (-2.21%)91077
PAC-1.8 (-4.28%)817003,309
TCT-1.7 (-2.76%)49030
PME-1.7 (-2.54%)2390157
ABT-1.65 (-3.67%)100
HOT-1.5 (-5.26%)136041
TLG-1.3 (-1.91%)39026
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB-2.8 (-1.11%)308707,782
RAL-1.9 (-2.21%)91077
PAC-1.8 (-4.28%)817003,309
TCT-1.7 (-2.76%)49030
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
PME-1.7 (-2.54%)2390157
DMC2.5 (3.25%)48038
CAV1.9 (3.54%)25014
SSC1.9 (3.65%)42023
VCF1.6 (1.09%)710104
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PAC-1.8 (-4.28%)817003,309
TCT-1.7 (-2.76%)49030
PME-1.7 (-2.54%)2390157
ABT-1.65 (-3.67%)100
HOT-1.5 (-5.26%)136041
TLG-1.3 (-1.91%)39026
YEG-5.5 (-2.04%)90902,444
PDN-4.6 (-6.58%)1001
SAB-2.8 (-1.11%)308707,782
RAL-1.9 (-2.21%)91077