Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF4.4 (3.03%)7011
DHG4.2 (4.73%)44661040,706
RAL3.9 (4.75%)157201,314
VHC3.1 (3.34%)19027018,094
DMC2.9 (4.03%)1001
CTD2.2 (1.60%)10175014,183
VSI1.8 (6.92%)3001
BBC1.7 (2.58%)9006
NCT1.6 (2.30%)175201,237
GAS1.5 (1.62%)91691085,802
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
NSC-2.5 (-2.67%)2820251
VJC-2.1 (-1.70%)55382067,345
L10-1.6 (-6.87%)202044
FRT-1.5 (-2.29%)13240853
GMC-1.45 (-3.34%)14500610
SII-1.35 (-6.94%)6001
MSN-1.3 (-1.51%)77985066,292
HTL-1.3 (-6.86%)57010
GAS1.5 (1.62%)91691085,802
NCT1.6 (2.30%)175201,237
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SII-1.35 (-6.94%)6001
MSN-1.3 (-1.51%)77985066,292
DHG4.2 (4.73%)44661040,706
VHC3.1 (3.34%)19027018,094
CTD2.2 (1.60%)10175014,183
NCT1.6 (2.30%)175201,237
VSI1.8 (6.92%)3001
GAS1.5 (1.62%)91691085,802
HTL-1.3 (-6.86%)57010
GMC-1.45 (-3.34%)14500610
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BBC1.7 (2.58%)9006
VHC3.1 (3.34%)19027018,094
VCF4.4 (3.03%)7011
MSN-1.3 (-1.51%)77985066,292
DHG4.2 (4.73%)44661040,706
RAL3.9 (4.75%)157201,314
CTD2.2 (1.60%)10175014,183
DMC2.9 (4.03%)1001
VSI1.8 (6.92%)3001
GAS1.5 (1.62%)91691085,802