Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VIC5 (6.11%)114931098,089
NSC4.7 (6.33%)24018
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
YEG3 (5.77%)776504,279
SGN2.9 (4.88%)4110254
SVC2.8 (6.35%)385701,793
BBC2.55 (6.06%)5002
SSC2.5 (5%)2001
TIX2 (6.78%)100
BTT1.5 (4.17%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
STB-0.49 (-5.63%)1165184098,646
MBB-0.45 (-2.99%)537870080,243
DLG-0.06 (-3.64%)784828012,749
VPB-0.05 (-0.26%)477899091,739
HQC-0.04 (-3.77%)81546808,403
CTG0.2 (1.06%)6261510118,653
VRE0.4 (2%)5480540107,197
BTT1.5 (4.17%)100
TIX2 (6.78%)100
SSC2.5 (5%)2001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VRE0.4 (2%)5480540107,197
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
SSC2.5 (5%)2001
CTG0.2 (1.06%)6261510118,653
YEG3 (5.77%)776504,279
TIX2 (6.78%)100
VIC5 (6.11%)114931098,089
SVC2.8 (6.35%)385701,793
HQC-0.04 (-3.77%)81546808,403
MBB-0.45 (-2.99%)537870080,243
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
SSC2.5 (5%)2001
SGN2.9 (4.88%)4110254
BTT1.5 (4.17%)100
SVC2.8 (6.35%)385701,793
TIX2 (6.78%)100
VIC5 (6.11%)114931098,089
YEG3 (5.77%)776504,279
NSC4.7 (6.33%)24018
BBC2.55 (6.06%)5002