Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SCS7 (5.69%)581707,461
THG3 (5.88%)229001,210
DBC2.7 (5.26%)3877350205,301
OPC2.6 (4.73%)162093
VHC2.3 (6.59%)185229066,945
BTT2 (5.26%)3570137
FMC1.85 (6.90%)41065011,452
FRT1.75 (6.81%)236345063,758
BHN1.5 (2.75%)17420967
TV21.5 (1.91%)644205,158
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VIC-1 (-1.04%)52587050,224
GAS-1 (-1.28%)88133067,883
SGR-0.8 (-4.88%)100016
DTL-0.67 (-6.99%)200
TV21.5 (1.91%)644205,158
BHN1.5 (2.75%)17420967
FRT1.75 (6.81%)236345063,758
FMC1.85 (6.90%)41065011,452
BTT2 (5.26%)3570137
VHC2.3 (6.59%)185229066,945
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DTL-0.67 (-6.99%)200
SCS7 (5.69%)581707,461
DBC2.7 (5.26%)3877350205,301
FMC1.85 (6.90%)41065011,452
OPC2.6 (4.73%)162093
FRT1.75 (6.81%)236345063,758
BHN1.5 (2.75%)17420967
VHC2.3 (6.59%)185229066,945
BTT2 (5.26%)3570137
THG3 (5.88%)229001,210
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SVI-4.8 (-6.40%)123086
SSC-3.4 (-6.08%)2001
VDP-2.3 (-6.01%)114041
LGC-1 (-2.28%)6710279
SCD-1 (-4.35%)414091
VIC-1 (-1.04%)52587050,224
GAS-1 (-1.28%)88133067,883
SGR-0.8 (-4.88%)100016
DTL-0.67 (-6.99%)200
HBC0.63 (7%)12774620120,544