Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF7.3 (4.66%)12019
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
PDN4.3 (6.88%)4190270
BHN3.3 (3.88%)2860253
YEG2.9 (1.04%)300408,438
BTT2.3 (6.92%)102032
SGN2 (1.47%)12016
SAB2 (0.91%)316006,994
SC51.55 (5.28%)60017
APC1.3 (3.19%)1287305,418
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
HCM-3.9 (-6.39%)18327010,884
SVI-3.15 (-7%)201084
VJC-3 (-2.27%)1371200178,047
SSC-3 (-5.26%)2001
PNJ-2.7 (-2.59%)46807048,254
BMP-2.7 (-4.38%)965305,866
CTD-2.6 (-1.68%)8097012,377
HRC-2.4 (-7%)112036
VCI-2.3 (-3.81%)17913010,629
MCP-1.95 (-6.89%)7320193
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CTD-2.6 (-1.68%)8097012,377
MCP-1.95 (-6.89%)7320193
BTT2.3 (6.92%)102032
BHN3.3 (3.88%)2860253
VCI-2.3 (-3.81%)17913010,629
VCF7.3 (4.66%)12019
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
SGN2 (1.47%)12016
SC51.55 (5.28%)60017
APC1.3 (3.19%)1287305,418
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SGN2 (1.47%)12016
SC51.55 (5.28%)60017
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
PDN4.3 (6.88%)4190270
BHN3.3 (3.88%)2860253
SAB2 (0.91%)316006,994
BTT2.3 (6.92%)102032
YEG2.9 (1.04%)300408,438
VCF7.3 (4.66%)12019
APC1.3 (3.19%)1287305,418