Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
ROS9.2 (6.96%)3961680548,486
COM3.45 (6.99%)13007
APC3.3 (6.38%)1252806,885
PDN2.7 (3.04%)1001
VDP2.55 (6.94%)1054404,054
RAL2.1 (1.67%)7140902
KHA2 (5.88%)100
HTL2 (4.35%)40019
CTD1.8 (0.85%)6416013,757
SCD1.7 (4.14%)6030256
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
HPG-0.45 (-1.19%)202055075,679
ASM-0.05 (-0.47%)247828026,602
MBB0.1 (0.44%)192323043,611
KBC0.3 (2.27%)286035038,459
SCR0.3 (2.97%)189621019,781
SCD1.7 (4.14%)6030256
CTD1.8 (0.85%)6416013,757
HTL2 (4.35%)40019
KHA2 (5.88%)100
RAL2.1 (1.67%)7140902
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
HTL2 (4.35%)40019
KHA2 (5.88%)100
CTD1.8 (0.85%)6416013,757
SCD1.7 (4.14%)6030256
ROS9.2 (6.96%)3961680548,486
COM3.45 (6.99%)13007
APC3.3 (6.38%)1252806,885
PDN2.7 (3.04%)1001
VDP2.55 (6.94%)1054404,054
RAL2.1 (1.67%)7140902
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PDN2.7 (3.04%)1001
RAL2.1 (1.67%)7140902
HTL2 (4.35%)40019
SCR0.3 (2.97%)189621019,781
KBC0.3 (2.27%)286035038,459
ASM-0.05 (-0.47%)247828026,602
HPG-0.45 (-1.19%)202055075,679
VDP2.55 (6.94%)1054404,054
ROS9.2 (6.96%)3961680548,486
COM3.45 (6.99%)13007