Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PDN3.6 (5.19%)138097
DHG3 (2.50%)41396050,443
TRA2.2 (1.82%)543106,596
FDC1.65 (6.86%)99025
DTL1.65 (6.88%)100
THI1.6 (3.46%)12220554
CLC1.6 (2.35%)1870129
LEC1.55 (6.90%)15980384
LIX1.5 (3.33%)1649507,634
BMC1.3 (6.77%)11890236
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
HAI0.11 (2.89%)419512016,924
KSA0.13 (5.80%)547373013,017
TSC0.22 (6.13%)407198015,150
BMC1.3 (6.77%)11890236
LIX1.5 (3.33%)1649507,634
LEC1.55 (6.90%)15980384
THI1.6 (3.46%)12220554
CLC1.6 (2.35%)1870129
FDC1.65 (6.86%)99025
DTL1.65 (6.88%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BMC1.3 (6.77%)11890236
CLC1.6 (2.35%)1870129
TRA2.2 (1.82%)543106,596
LEC1.55 (6.90%)15980384
DTL1.65 (6.88%)100
TSC0.22 (6.13%)407198015,150
DHG3 (2.50%)41396050,443
PDN3.6 (5.19%)138097
HAI0.11 (2.89%)419512016,924
KSA0.13 (5.80%)547373013,017
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
THI1.6 (3.46%)12220554
HAI0.11 (2.89%)419512016,924
DHG3 (2.50%)41396050,443
LIX1.5 (3.33%)1649507,634
TRA2.2 (1.82%)543106,596
PDN3.6 (5.19%)138097
CLC1.6 (2.35%)1870129
TSC0.22 (6.13%)407198015,150
DXG-0.45 (-2.58%)567018097,572
LEC1.55 (6.90%)15980384