Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
RAL6.1 (5%)115301,475
COM3.4 (6.92%)1001
SSC2.8 (5.46%)1001
CSV2 (6.87%)57366017,764
CLC1.3 (4.23%)4130132
SGR1.2 (6.52%)22820448
ASG0.8 (2.09%)3750145
CVT0.8 (3.47%)52632012,535
CMV0.8 (6.61%)100
TTE0.75 (6.94%)7001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
MBB-0.15 (-0.81%)333457061,720
TTE0.75 (6.94%)7001
CMV0.8 (6.61%)100
CVT0.8 (3.47%)52632012,535
ASG0.8 (2.09%)3750145
SGR1.2 (6.52%)22820448
CLC1.3 (4.23%)4130132
CSV2 (6.87%)57366017,764
SSC2.8 (5.46%)1001
COM3.4 (6.92%)1001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
COM3.4 (6.92%)1001
ASG0.8 (2.09%)3750145
SGR1.2 (6.52%)22820448
CLC1.3 (4.23%)4130132
RAL6.1 (5%)115301,475
CSV2 (6.87%)57366017,764
CVT0.8 (3.47%)52632012,535
TTE0.75 (6.94%)7001
SSC2.8 (5.46%)1001
CMV0.8 (6.61%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CSV2 (6.87%)57366017,764
CMV0.8 (6.61%)100
ASG0.8 (2.09%)3750145
MBB-0.15 (-0.81%)333457061,720
COM3.4 (6.92%)1001
CLC1.3 (4.23%)4130132
SGR1.2 (6.52%)22820448
TTE0.75 (6.94%)7001
SSC2.8 (5.46%)1001
CVT0.8 (3.47%)52632012,535