Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
APC5.7 (6.95%)1062309,147
MWG3.4 (2.74%)35542044,964
CTD3.3 (1.51%)4872010,636
CMG3.2 (6.99%)24578012,009
VNM3 (1.54%)23060045,322
NCT2.9 (2.74%)277703,019
TMS2.35 (5.38%)8004
PDN2.2 (2.31%)57053
SC51.85 (6.93%)4500128
SFI1.6 (5.45%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SFI1.6 (5.45%)100
SC51.85 (6.93%)4500128
PDN2.2 (2.31%)57053
TMS2.35 (5.38%)8004
NCT2.9 (2.74%)277703,019
CMG3.2 (6.99%)24578012,009
VNM3.2 (1.64%)24312047,801
CTD3.3 (1.51%)4872010,636
MWG3.4 (2.74%)35542044,964
APC5.7 (6.95%)1062309,147
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SC51.85 (6.93%)4500128
TMS2.35 (5.38%)8004
PDN2.2 (2.31%)57053
APC5.7 (6.95%)1062309,147
CTD3.3 (1.51%)4872010,636
SFI1.6 (5.45%)100
VNM3.2 (1.64%)24312047,801
NCT2.9 (2.74%)277703,019
CMG3.2 (6.99%)24578012,009
MWG3.4 (2.74%)35542044,964
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PDN2.2 (2.31%)57053
NCT2.9 (2.74%)277703,019
TMS2.35 (5.38%)8004
MWG3.4 (2.74%)35542044,964
SC51.85 (6.93%)4500128
CMG3.2 (6.99%)24578012,009
VNM3.2 (1.64%)24312047,801
CTD3.3 (1.51%)4872010,636
APC5.7 (6.95%)1062309,147
SFI1.6 (5.45%)100