Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DHG5.3 (5.78%)338403,174
PDN4.7 (6.97%)13460954
TV24.2 (6.90%)34755022,462
DAT4 (6.96%)6004
APH3.9 (6.84%)43491025,776
CTD3.4 (4.85%)90352065,669
VCB3.1 (3.93%)61684049,407
SSC2.7 (5.60%)2001
SAB2.2 (1.30%)24237041,468
BVH2.1 (4.86%)74190033,436
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DAH-0.38 (-6.97%)473442024,016
ROS0.08 (3.74%)827356018,257
HPG0.1 (0.44%)11086090255,457
STB0.15 (1.45%)678609070,790
TTF0.16 (5.28%)534388017,214
HSG0.2 (1.97%)952319099,650
SSI0.25 (1.77%)464276066,130
ITA0.26 (6.77%)1274207051,967
BVH2.1 (4.86%)74190033,436
SAB2.2 (1.30%)24237041,468
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DAH-0.38 (-6.97%)473442024,016
SSI0.25 (1.77%)464276066,130
HPG0.1 (0.44%)11086090255,457
HQC0.1 (6.76%)2211004034,810
HSG0.2 (1.97%)952319099,650
ITA0.26 (6.77%)1274207051,967
ROS0.08 (3.74%)827356018,257
STB0.15 (1.45%)678609070,790
DHG5.3 (5.78%)338403,174
PDN4.7 (6.97%)13460954
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
HSG0.2 (1.97%)952319099,650
ROS0.08 (3.74%)827356018,257
STB0.15 (1.45%)678609070,790
HAG0 (0%)610528023,794
TTF0.16 (5.28%)534388017,214
HQC0.1 (6.76%)2211004034,810
ITA0.26 (6.77%)1274207051,967
DAH-0.38 (-6.97%)473442024,016
HPG0.1 (0.44%)11086090255,457
SSI0.25 (1.77%)464276066,130