Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DHG5.3 (5.78%)338403,174
PDN4.7 (6.97%)13460954
TV24.2 (6.90%)34755022,462
DAT4 (6.96%)6004
APH3.9 (6.84%)43491025,776
CTD3.4 (4.85%)90352065,669
VCB3.1 (3.93%)61684049,407
SSC2.7 (5.60%)2001
SAB2.2 (1.30%)24237041,468
BVH2.1 (4.86%)74190033,436
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SSI0.25 (1.77%)464276066,130
BVH2.1 (4.86%)74190033,436
SAB2.2 (1.30%)24237041,468
SSC2.7 (5.60%)2001
VCB3.1 (3.93%)61684049,407
CTD3.4 (4.85%)90352065,669
APH3.9 (6.84%)43491025,776
DAT4 (6.96%)6004
TV24.2 (6.90%)34755022,462
PDN4.7 (6.97%)13460954
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB2.2 (1.30%)24237041,468
DAT4 (6.96%)6004
PDN4.7 (6.97%)13460954
BVH2.1 (4.86%)74190033,436
SSC2.7 (5.60%)2001
TV24.2 (6.90%)34755022,462
VCB3.1 (3.93%)61684049,407
APH3.9 (6.84%)43491025,776
DHG5.3 (5.78%)338403,174
CTD3.4 (4.85%)90352065,669
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DHG5.3 (5.78%)338403,174
DAT4 (6.96%)6004
VCB3.1 (3.93%)61684049,407
DAH-0.38 (-6.97%)473442024,016
CTD3.4 (4.85%)90352065,669
PDN4.7 (6.97%)13460954
SSC2.7 (5.60%)2001
SSI0.25 (1.77%)464276066,130
APH3.9 (6.84%)43491025,776
BVH2.1 (4.86%)74190033,436