Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF7.3 (4.66%)12019
VHC6.5 (6.93%)46549045,620
PDN4.3 (6.88%)4190270
BHN3.3 (3.88%)2860253
YEG2.9 (1.04%)300408,438
BTT2.3 (6.92%)102032
SAB2 (0.91%)316006,994
SGN2 (1.47%)12016
SC51.55 (5.28%)60017
APC1.3 (3.19%)1287305,418
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
TNG-0.4 (-2.35%)94003415,945
HUT-0.2 (-3.33%)182333410,746
NVB-0.2 (-2.04%)122220111,742
DST-0.2 (-7.14%)19578005,116
ACB-0.2 (-0.65%)164842051,193
SHB-0.1 (-1.23%)530677742,932
PVS0.1 (0.48%)4854686102,729
ART0.1 (1.92%)205779611,255
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PVS0.1 (0.48%)4854686102,729
HUT-0.2 (-3.33%)182333410,746
NVB-0.2 (-2.04%)122220111,742
ART0.1 (1.92%)205779611,255
DST-0.2 (-7.14%)19578005,116
SHB-0.1 (-1.23%)530677742,932
SHS0 (0%)138054019,862
KLF0 (0%)32766506,836
TNG-0.4 (-2.35%)94003415,945
ACB-0.2 (-0.65%)164842051,193
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PVS0.1 (0.48%)4854686102,729
DST-0.2 (-7.14%)19578005,116
NVB-0.2 (-2.04%)122220111,742
ACB-0.2 (-0.65%)164842051,193
SHB-0.1 (-1.23%)530677742,932
SHS0 (0%)138054019,862
ART0.1 (1.92%)205779611,255
HUT-0.2 (-3.33%)182333410,746
TNG-0.4 (-2.35%)94003415,945
KLF0 (0%)32766506,836