Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
ROS9.2 (6.96%)3961680548,486
COM3.45 (6.99%)13007
APC3.3 (6.38%)1252806,885
PDN2.7 (3.04%)1001
VDP2.55 (6.94%)1054404,054
RAL2.1 (1.67%)7140902
KHA2 (5.88%)100
HTL2 (4.35%)40019
CTD1.8 (0.85%)6416013,757
SCD1.7 (4.14%)6030256
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
HPG-0.45 (-1.19%)202055075,679
MBB0.1 (0.44%)192323043,611
SCR0.3 (2.97%)189621019,781
SCD1.7 (4.14%)6030256
CTD1.8 (0.85%)6416013,757
HTL2 (4.35%)40019
KHA2 (5.88%)100
RAL2.1 (1.67%)7140902
VDP2.55 (6.94%)1054404,054
PDN2.7 (3.04%)1001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
COM3.45 (6.99%)13007
PDN2.7 (3.04%)1001
RAL2.1 (1.67%)7140902
APC3.3 (6.38%)1252806,885
SCD1.7 (4.14%)6030256
MBB0.1 (0.44%)192323043,611
ROS9.2 (6.96%)3961680548,486
VDP2.55 (6.94%)1054404,054
HTL2 (4.35%)40019
CTD1.8 (0.85%)6416013,757
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
MBB0.1 (0.44%)192323043,611
KHA2 (5.88%)100
APC3.3 (6.38%)1252806,885
VDP2.55 (6.94%)1054404,054
CTD1.8 (0.85%)6416013,757
PDN2.7 (3.04%)1001
SCD1.7 (4.14%)6030256
SCR0.3 (2.97%)189621019,781
HTL2 (4.35%)40019
ROS9.2 (6.96%)3961680548,486