Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
RAL5.6 (4.59%)117801,507
COM3.4 (6.92%)1001
SVC3 (4.41%)1500105
SSC2.8 (5.46%)1001
CSV2 (6.87%)57787017,895
CLC1.7 (5.54%)4160133
SJS1.6 (6.96%)1719904,079
SGR1.2 (6.52%)24340478
TRA0.9 (1.45%)28018
DHG0.8 (0.78%)4470459
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DHG0.8 (0.78%)4470459
TRA0.9 (1.45%)28018
SGR1.2 (6.52%)24340478
SJS1.6 (6.96%)1719904,079
CLC1.7 (5.54%)4160133
CSV2 (6.87%)57787017,895
SSC2.8 (5.46%)1001
SVC3 (4.41%)1500105
COM3.4 (6.92%)1001
RAL5.6 (4.59%)117801,507
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
TCB-0.1 (-0.42%)12151240287,687
CTG0.15 (0.48%)4683740145,607
VPB0.35 (1.39%)5093810128,964
SSI-0.15 (-0.85%)459014080,511
POW0.15 (1.48%)373979038,429
STB0 (0%)10118980145,257
TCH-0.3 (-1.44%)4877000100,388
LDG-0.15 (-2.23%)380708025,120
ITA0.06 (1.19%)599955030,568
HPG-0.05 (-0.17%)3973640115,389
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
STB0 (0%)10118980145,257
SSI-0.15 (-0.85%)459014080,511
POW0.15 (1.48%)373979038,429
ITA0.06 (1.19%)599955030,568
TCB-0.1 (-0.42%)12151240287,687
CTG0.15 (0.48%)4683740145,607
LDG-0.15 (-2.23%)380708025,120
VPB0.35 (1.39%)5093810128,964
HPG-0.05 (-0.17%)3973640115,389
TCH-0.3 (-1.44%)4877000100,388