Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VDP3.1 (6.98%)26544012,542
DVP2 (2.92%)4003
BTT1.8 (5.11%)49016
VFG1.6 (2.79%)4520263
QCG1.1 (6.79%)4642107,772
CMG1.05 (6.71%)1871703,057
PLP1 (6.94%)20003
SVI1 (2.63%)170066
BFC1 (2.50%)1283905,240
CMV0.9 (4.66%)100020
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DXG-0.5 (-2.60%)343764065,130
SSI-0.45 (-1.84%)356957086,464
HQC0.02 (0.63%)363296011,605
HSG0.2 (0.70%)331031095,017
CMV0.9 (4.66%)100020
SVI1 (2.63%)170066
PLP1 (6.94%)20003
BFC1 (2.50%)1283905,240
CMG1.05 (6.71%)1871703,057
QCG1.1 (6.79%)4642107,772
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SSI-0.45 (-1.84%)356957086,464
SVI1 (2.63%)170066
HQC0.02 (0.63%)363296011,605
PLP1 (6.94%)20003
HSG0.2 (0.70%)331031095,017
VDP3.1 (6.98%)26544012,542
BFC1 (2.50%)1283905,240
DXG-0.5 (-2.60%)343764065,130
VFG1.6 (2.79%)4520263
CMG1.05 (6.71%)1871703,057
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VDP3.1 (6.98%)26544012,542
BTT1.8 (5.11%)49016
BFC1 (2.50%)1283905,240
QCG1.1 (6.79%)4642107,772
DVP2 (2.92%)4003
HSG0.2 (0.70%)331031095,017
SSI-0.45 (-1.84%)356957086,464
CMV0.9 (4.66%)100020
DXG-0.5 (-2.60%)343764065,130
PLP1 (6.94%)20003