Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)