Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PDN4.3 (6.62%)88060
COM2.9 (5.37%)1001
D2D1.5 (2.26%)3050209
HSL1.15 (4.63%)39969010,178
LIX1 (2.40%)3140131
VFG0.9 (1.88%)102050
SGR0.75 (3.10%)22005
DRC0.7 (3.04%)3413507,893
LBM0.7 (2.27%)41012
LM80.65 (2.69%)436801,093
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CEO-0.7 (-5%)242030832,287
SHS-0.6 (-4.08%)198688027,439
DST-0.3 (-10%)19756635,462
HUT-0.2 (-3.08%)182630111,466
PVX-0.1 (-7.14%)19161112,635
KLF-0.1 (-5%)17839803,399
LM80.65 (2.69%)436801,093
LM80.65 (2.69%)436801,093
DRC0.7 (3.04%)3413507,893
LBM0.7 (2.27%)41012
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
PVX-0.1 (-7.14%)19161112,635
LM80.65 (2.69%)436801,093
LIX1 (2.40%)3140131
LBM0.7 (2.27%)41012
HUT-0.2 (-3.08%)182630111,466
SGR0.75 (3.10%)22005
DRC0.7 (3.04%)3413507,893
COM2.9 (5.37%)1001
HSL1.15 (4.63%)39969010,178
DST-0.3 (-10%)19756635,462
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
D2D1.5 (2.26%)3050209
LIX1 (2.40%)3140131
LBM0.7 (2.27%)41012
SHS-0.6 (-4.08%)198688027,439
VGC-1.3 (-5.60%)354730876,434
HUT-0.2 (-3.08%)182630111,466
PVS0 (0%)567322789,498
CEO-0.7 (-5%)242030832,287
PDN4.3 (6.62%)88060
SGR0.75 (3.10%)22005