Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
APC5.5 (6.71%)1062609,150
MWG3.6 (2.90%)35543044,965
CTD3.3 (1.51%)4873010,638
CMG3.2 (6.99%)25205012,316
VNM3.2 (1.64%)27277053,672
NCT3 (2.83%)331003,600
TMS2.35 (5.38%)8004
PDN2.2 (2.31%)57053
SC51.85 (6.93%)4500128
SFI1.6 (5.45%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SFI1.6 (5.45%)100
SC51.85 (6.93%)4500128
PDN2.2 (2.31%)57053
TMS2.35 (5.38%)8004
NCT3 (2.83%)331003,600
CMG3.2 (6.99%)25205012,316
VNM3.2 (1.64%)27277053,672
CTD3.3 (1.51%)4873010,638
MWG3.6 (2.90%)35543044,965
APC5.5 (6.71%)1062609,150
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB-1 (-0.32%)3549011,128
THI-0.95 (-2.53%)46017
TLD-0.95 (-6.93%)4430105,648
LBM-0.95 (-2.72%)147050
MWG3.6 (2.90%)35543044,965
CTD3.3 (1.51%)4873010,638
CMG3.2 (6.99%)25205012,316
VNM3.2 (1.64%)27277053,672
NCT3 (2.83%)331003,600
TMS2.35 (5.38%)8004
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
RAL-2.9 (-2.07%)74901,030
PDN2.2 (2.31%)57053
AMD0.75 (6.98%)11081750120,642
ASM0.4 (3.65%)375410042,189
BHN-3 (-2.22%)4780635
FIT0.08 (0.94%)214597018,346
CMG3.2 (6.99%)25205012,316
CTD3.3 (1.51%)4873010,638
BBC-3.6 (-3.85%)3003
FLC0.07 (1.01%)444095030,961