Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
DMC2.5 (3.25%)48038
SSC1.9 (3.65%)42023
CAV1.9 (3.54%)25014
VCF1.6 (1.09%)710104
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
GDT1.4 (3.54%)10000404
TTE1.2 (6.70%)486093
SCS1.2 (0.79%)2460376
ST81.15 (6.76%)63011
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CTG-0.35 (-1.49%)416460097,172
MBB-0.3 (-1.33%)6756620151,087
OGC-0.01 (-0.28%)362452012,757
FLC0.02 (0.37%)465776025,273
VPB0.05 (0.22%)343672077,470
ASM0.1 (0.95%)685483072,688
SCR0.11 (1.35%)406310033,436
STB0.2 (1.57%)8926020115,362
HPG0.4 (1.19%)5480330186,059
ST81.15 (6.76%)63011
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
ASM0.1 (0.95%)685483072,688
SSC1.9 (3.65%)42023
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
TTE1.2 (6.70%)486093
ITA0.17 (5.61%)1136478036,349
MBB-0.3 (-1.33%)6756620151,087
CTD2.6 (1.66%)41610066,264
DMC2.5 (3.25%)48038
VPB0.05 (0.22%)343672077,470
SCS1.2 (0.79%)2460376
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
GDT1.4 (3.54%)10000404
ST81.15 (6.76%)63011
MBB-0.3 (-1.33%)6756620151,087
FLC0.02 (0.37%)465776025,273
VHC1.5 (1.48%)27991028,836
SCR0.11 (1.35%)406310033,436
TTE1.2 (6.70%)486093
VPB0.05 (0.22%)343672077,470
DMC2.5 (3.25%)48038
SSC1.9 (3.65%)42023