Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB9.8 (4.62%)338407,439
PNJ6.6 (4%)16642028,054
BVH4.5 (4.74%)29848029,145
CTD3.1 (2.24%)8998012,612
KHA2.15 (6.94%)100
VDP2.1 (6.34%)92030
MWG2.1 (2.14%)22743022,772
PLX2 (2.99%)47957032,517
MCP1.9 (6.93%)195056
CLL1.8 (6.12%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
DXG0.7 (1.97%)255350091,992
SSI0.9 (2.22%)2753080112,375
CTG0.9 (2.85%)301692096,984
CLL1.8 (6.12%)100
MCP1.9 (6.93%)195056
PLX2 (2.99%)47957032,517
VDP2.1 (6.34%)92030
MWG2.1 (2.14%)22743022,772
KHA2.15 (6.94%)100
CTD3.1 (2.24%)8998012,612
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CLL1.8 (6.12%)100
CTD3.1 (2.24%)8998012,612
VDP2.1 (6.34%)92030
PNJ6.6 (4%)16642028,054
KHA2.15 (6.94%)100
MWG2.1 (2.14%)22743022,772
MCP1.9 (6.93%)195056
SAB9.8 (4.62%)338407,439
BVH4.5 (4.74%)29848029,145
PLX2 (2.99%)47957032,517
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VDP2.1 (6.34%)92030
PNJ6.6 (4%)16642028,054
CTD3.1 (2.24%)8998012,612
MWG2.1 (2.14%)22743022,772
PLX2 (2.99%)47957032,517
CLL1.8 (6.12%)100
SAB9.8 (4.62%)338407,439
KHA2.15 (6.94%)100
MCP1.9 (6.93%)195056
BVH4.5 (4.74%)29848029,145