Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VIC5 (6.11%)114931098,089
NSC4.7 (6.33%)24018
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
YEG3 (5.77%)776504,279
SGN2.9 (4.88%)4110254
SVC2.8 (6.35%)385701,793
BBC2.55 (6.06%)5002
SSC2.5 (5%)2001
TIX2 (6.78%)100
BTT1.5 (4.17%)100
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BTT1.5 (4.17%)100
TIX2 (6.78%)100
SSC2.5 (5%)2001
BBC2.55 (6.06%)5002
SVC2.8 (6.35%)385701,793
SGN2.9 (4.88%)4110254
YEG3 (5.77%)776504,279
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
NSC4.7 (6.33%)24018
VIC5 (6.11%)114931098,089
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
YEG3 (5.77%)776504,279
BTT1.5 (4.17%)100
TIX2 (6.78%)100
TIX2 (6.78%)100
NSC4.7 (6.33%)24018
SVC2.8 (6.35%)385701,793
SSC2.5 (5%)2001
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
BTT1.5 (4.17%)100
SGN2.9 (4.88%)4110254
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
NSC4.7 (6.33%)24018
TIX2 (6.78%)100
SAB4.6 (3.68%)14557018,899
VIC5 (6.11%)114931098,089
BTT1.5 (4.17%)100