Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SAB9.5 (4.11%)81701,974
SGN2.5 (1.74%)5610819
BTT2.4 (6.63%)102039
RAL1.9 (2.29%)4850412
VDP1.7 (5.36%)13004
BMI1.7 (6.49%)1095203,010
MSN1.6 (1.86%)574805,032
LM81.6 (6.53%)81020
SSC1.6 (2.34%)543203,798
L101.55 (6.37%)58013
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VCF-5.1 (-2.55%)1260238
NSC-3 (-3.03%)1570149
VNM-2.2 (-1.63%)59929080,199
TCT-2 (-3.17%)2250134
ABT-1.6 (-4.04%)3050117
HDG-1.5 (-3.70%)61777024,630
CTF-1.45 (-6.05%)16110374
HTL-1.35 (-6.96%)5001
CAV-1.3 (-2.24%)9005
LIX-1 (-2.22%)8490373
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
TCT-2 (-3.17%)2250134
HDG-1.5 (-3.70%)61777024,630
LM81.6 (6.53%)81020
L101.55 (6.37%)58013
HTL-1.35 (-6.96%)5001
SAB9.5 (4.11%)81701,974
LIX-1 (-2.22%)8490373
RAL1.9 (2.29%)4850412
SSC1.6 (2.34%)543203,798
VNM-2.2 (-1.63%)59929080,199
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
SSC1.6 (2.34%)543203,798
NSC-3 (-3.03%)1570149
HDG-1.5 (-3.70%)61777024,630
CAV-1.3 (-2.24%)9005
BMI1.7 (6.49%)1095203,010
TCT-2 (-3.17%)2250134
MSN1.6 (1.86%)574805,032
VDP1.7 (5.36%)13004
VCF-5.1 (-2.55%)1260238
ABT-1.6 (-4.04%)3050117