Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
BTT2.45 (6.99%)100
ACL2.1 (5.77%)583902,203
LGC2.05 (6.87%)4001
MSH2 (3.45%)1573709,435
CLC1.7 (5.21%)2001
DHA1.6 (4.57%)16006
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
SSC1.5 (1.83%)1001
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
MBB-0.25 (-1.18%)278711058,641
HPG-0.2 (-0.87%)190604043,925
STB-0.15 (-1.29%)281595032,526
HSG-0.07 (-0.92%)305838023,187
DLG-0.02 (-1.26%)21372403,337
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
SSC1.5 (1.83%)1001
ANV1.55 (5.93%)90526024,626
DHA1.6 (4.57%)16006
CLC1.7 (5.21%)2001
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BTT2.45 (6.99%)100
STB-0.15 (-1.29%)281595032,526
HAG0.01 (0.19%)513161027,263
HSG-0.07 (-0.92%)305838023,187
ROS-0.05 (-0.17%)13856690412,749
CLC1.7 (5.21%)2001
SSC1.5 (1.83%)1001
FLC-0.03 (-0.69%)337022014,531
LGC2.05 (6.87%)4001
PVD0.35 (1.86%)370905071,145
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
CLC1.7 (5.21%)2001
SSC1.5 (1.83%)1001
CTG-0.15 (-0.71%)310985065,591
STB-0.15 (-1.29%)281595032,526
VHC2.5 (2.91%)21198018,674
PVD0.35 (1.86%)370905071,145
DLG-0.02 (-1.26%)21372403,337
MSN1.5 (1.79%)27364023,266
FLC-0.03 (-0.69%)337022014,531
HSG-0.07 (-0.92%)305838023,187