Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BTT2.5 (6.94%)50019
HRC2.35 (6.87%)27009
FRT1.9 (2.64%)186601,396
TNA1.5 (4.62%)94031
CSV1.5 (4.17%)1247904,550
MCP1.45 (6.05%)6002
TMS1.4 (5.38%)16770457
NNC1.4 (2.49%)898205,176
CTF1.4 (6.54%)10002
VHC1.3 (1.84%)1075807,828
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VHC1.3 (1.84%)1075807,828
NNC1.4 (2.49%)898205,176
TMS1.4 (5.38%)16770457
CTF1.4 (6.54%)10002
MCP1.45 (6.05%)6002
TNA1.5 (4.62%)94031
CSV1.5 (4.17%)1247904,550
FRT1.9 (2.64%)186601,396
HRC2.35 (6.87%)27009
BTT2.5 (6.94%)50019
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
VHC1.3 (1.84%)1075807,828
HRC2.35 (6.87%)27009
CSV1.5 (4.17%)1247904,550
BTT2.5 (6.94%)50019
MCP1.45 (6.05%)6002
TMS1.4 (5.38%)16770457
FRT1.9 (2.64%)186601,396
NNC1.4 (2.49%)898205,176
TNA1.5 (4.62%)94031
CTF1.4 (6.54%)10002
Thay đổi (%)Khối lượngGiá trị (triệu VNĐ)
BTT2.5 (6.94%)50019
NNC1.4 (2.49%)898205,176
CSV1.5 (4.17%)1247904,550
CTF1.4 (6.54%)10002
MCP1.45 (6.05%)6002
VHC1.3 (1.84%)1075807,828
FRT1.9 (2.64%)186601,396
TNA1.5 (4.62%)94031
HRC2.35 (6.87%)27009
TMS1.4 (5.38%)16770457