IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua quyền mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

31/08/2018

1. Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV

2. Địa chỉ: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

3. Vốn điều lệ thực góp: 14.046.058.000.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm năm mươi tám triệu đồng)          

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 488.818.130 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 42 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 40 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.439.800 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 300.000 CP        Cá nhân: 5.139.800 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/08/2018

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 05/09/2018