IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

25/06/2018

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

2. Địa chỉ: đường Tân Dân, phường Việt Hòa, Tp. Hải Dương

3. Vốn điều lệ thực góp: 61.649.440.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm bốn nghìn đồng)          

4 Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.458.710 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 42 NĐT

                     Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 41 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:  6.422.710 cổ phần

                     Trong đó: Tổ chức: 400.000 CP              Cá nhân: 6.022.710 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/06/2018

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2018