IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả chào bán thỏa thuận cổ phần không bán hết của Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

25/05/2018

Tên doanh nghiệp :                 Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Vốn điều lệ:                            2.200.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phần không bán hết được chào bán thỏa thuận: 576.694 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa

Mệnh giá cổ phần:                  10.000 VNĐ/cổ phần

Giá khởi điểm:                        12.800 VNĐ/cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư, là các cá nhân trong nước.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.153.388 cổ phần, bằng 200% số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần đăng ký mua hợp lệ: 1.153.388 cổ phần.

Tổng số lượng nhà đầu tư trúng: 02 nhà đầu tư (theo biên bản kết quả đấu giá bán cổ phần không bán hết của Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Tổng số cổ phần chào bán thành công: 576.694 cổ phần bằng 100% số lượng cổ phần chào bán.

Giá trúng đấu giá cao nhất:                 12.800 đồng/cổ phần

Giá trúng đấu giá thấp nhất:               12.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân:            12.800 đồng/cổ phần        

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:  7.381.683.200 đồng.

(Số tiền bằng chữ: Bảy tỷ ba trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn hai trăm đồng./.)