IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật (Lần 1 – Năm 2017)

25/10/2017

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật (Lần 1 – Năm 2017)

Tên doanh nghiệp :                 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật

Vốn điều lệ:                             11.310.000.000 đồng

Vốn nhà nước tại công ty:                  5.768.100.000 đồng

Tổng số cổ phần chào bán:     576.810 (chiếm 51% VĐL)

Mệnh giá cổ phần:                  10.000 VNĐ/cổ phần

Giá khởi điểm:                        102.000 VNĐ/cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 09 nhà đầu tư, là các tổ chức trong nước.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 5.191.290 cổ phần, bằng 900% số cổ phần chào bán.

Tổng số cổ phần đăng ký mua hợp lệ: 5.191.290 cổ phần.

Tổng số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư (theo biên bản kết quả bán đấu giá cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật)

Tổng số cổ phần chào bán thành công: 576.810 cổ phần bằng 100% số lượng cổ phần chào bán.

Giá trúng đấu giá cao nhất: 111.000 đồng/cổ phần

Giá trúng đấu giá thấp nhất: 111.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 111.000 đồng/cổ phần        

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:   64.025.910.000  đồng.

(Số tiền bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ không trăm hai mươi lăm triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn./.)