IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

22/01/2019SSC Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
21/01/2019AMD Giao dịch bổ sung - 69,200,000 CP
21/01/2019CTR Giao dịch bổ sung - 4,711,702 CP
21/01/2019C12 Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
21/01/2019ITD Lấy ý kiến CĐ bằng VB
21/01/2019THG Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP
21/01/2019THG Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP
21/01/2019DIH Giao dịch bổ sung - 2,732,686 CP
21/01/2019DXL Giao dịch bổ sung - 1,000,000 CP
19/01/2019SJ1 Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019